ក្មេងៗពេលដែលម៉ាក់មិននៅ គឺបែបនេះឯងកូរប៉ាៗគេណាស់

ការចិញ្ចឹមកូនគឺជារឿងលំបាក។ យ៉ាងណាក៏ដោយ 90% នៃឪពុកនិយាយថាការធ្វើជាឪពុកម្តាយគឺជាសេចក្តីអំណរដ៏ធំធេងបំផុតរបស់ពួកគេ។ ទន្ទឹមគ្នានិងភាពរីករាយដែលបានក្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយក៏បង្កប់នូវរឿងទឹកភ្នែកមួយចំនួនផងដែរ ស្របពេលដែលកូនៗពួកគេរពិសរកលេខដាក់គ្មាន។

ហើយរូបភាពខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញពី សកម្មភាពនៅពេលដែលអ្នកម្ដាយមិននៅហើយទុកឲ្យលោកឪពុកជាអ្នកមើលថែ។

បានទស្សនាខ្លះហើយ រូបភាពទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែបង្កប់នូវភាពរីករាយនិងភាពដែលធ្វើឲ្យឈឺក្បាលខ្លាំង

 

អត្ថបទទាក់ទង