ចំនុចមួយចំនួនដែលឪពុកម្ដាយគួរស្វែងយល់ ដើម្បីសុវត្ថិភាពកូនតូចៗនៅក្នុងផ្ទះ

Spread the love

សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កូន ៗ គឺជារឿងអាទិភាពចំពោះឪពុកម្ដាយគ្រប់រូប​ ដែលទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែជាការការពារផ្នែកសុខភាពតែមួយមុខទេ រាងកាយក៏ជាផ្នែកចំបងដែរ។ នៅក្នុងផ្ទះ ភាគរយនៃកុមារតូចៗមានគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចកើតមានឡើងបានដែរ។

ហេតុដូចនេះហើយ ក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមចែករំលែកពីវីធានការងាយៗមួយចំនួនក្នុងការការពារ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ៖

១. អ្នកគួរយកសំណាញ់មកបិទចន្លោះនៃបង្កាន់ដៃ ចៀសវាងក្មេងតូចៗចូលលេង

២. សូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នចំនុចជ្រុងតុ ទូ ជាដើម

៣. កន្លែងចាក់សោរបើកទ្វារក៏ជារឿងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរ

៤. កង្ហាគឺជារឿងងាយគ្រោះថ្នាក់បំផុត

៥. កាំជោណ្ដើរក្នុងផ្ទះ

៦. ជ្រុងទ្វារគួប្រយ័ត្ន ចៀសវាងក្មេងរត់ប៉ះត្រូវ

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង