តើ​អ្នក​យល់​យ៉ាងណា?! នេះ​ជា​សា​ររយ​លាន​អត្ថន័យ​បង្ហាញ​ពី​ទឹកចិត្ត​ឪពុក​ដែល​ធ្វើ​កម្មករ​សំណង​កណ្តាល​ថ្ងៃត្រង់​ខំ​សន្សំ​ប្រាក់​ដើម្បី​កូនៗ​

ភ្នំពេញ ​៖​ ជាការ​ពិត​បើ​ប្រៀបធៀប​ពី​សង្គម​មនុស្ស​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ការប្រើប្រាស់​នៃ​ខ្សែជីវិត​រស់នៅ​ឬ​សង្គម​ការងារ​ហាក់​មាន​គម្លាត​ខុសគ្នា​ទៅតាម​ជំនាញ​និង​បទពិសោធន៍​រៀងៗ​ខ្លួន។ ខណៈដែល​ខ្លះ​មាន​មុខរបរ​ជា​អ្នក​អាជីវកម្ម ខ្លះ​ជា​ម​ន្ត្រី ខ្លះ​ធ្វើ​ការងារ​ក្រុមហ៊ុន និង​ខ្លះ​ទៀត​ធ្វើការ​នៅ​តាម​អង្គការ​នានា​ជាដើម​….។

អានបន្ត